MALATYA HEKİMHAN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İhale İlanı

2016 - 2017 EiğitimÖğretim Yılı Mimarsinan İlkokulu,Mehmet Emin Çakır Ortaokulu,A.Güzelyurt İlk ve Ortaokulu,Hasançelebi İlk ve Ortaokulundaki Öğrencilere Taşımalı Eğitim Uygulamaları Kapsamında 177 gün 293 Öğrencilik Sıcak Öğlen Yemeği Hizmeti Alımı
İhale İlanı

Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri

İlan Süresi : 14

Yasal Kapsam : 13 b/2

İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet : 2. adım 106.531,00 213.072,00

Ortak Alım : Hayır

Sınır Değer : İhalenin yaklaşık maliyeti eşik değerin yarısına kadar

Personele Dayalı : Hayır 12.06.2015

tarihi ile devreye giren yönetmelik sonrası gelen ilanlarda sadece sınır değer bilgisi için anlam ifade etmektedir.

YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR

HEKİMHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜMİLLİ

EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

20162017

EiğitimÖğretim

Yılı Mimarsinan İlkokulu,Mehmet Emin Çakır Ortaokulu,AGüzelyurt İlk ve Ortaokulu,Hasançelebi İlk ve

Ortaokulundaki Öğrencilere Taşımalı Eğitim Uygulamaları Kapsamında 177 gün 293 Öğrencilik Sıcak Öğlen Yemeği Hizmeti Alımı hizmet alımı

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer

almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2016/313822

1İdarenin

a) Adresi : Turgut Özal Mah. HÜKÜMET CAD . HUZUR SOK. 6 44400 HEKİMHAN/MALATYA

b) Telefon ve faks numarası : 4227133099 4227131010

c) Elektronik Posta Adresi : 181680@meb.k12.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet

adresi

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2İhale

konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 20162017

EğitimÖğretim

Yılı Taşımalı Eğitim Uygulamaları Kapsamında Mimarsinan

İlkokulu,Mehmet Emin Çakır Ortaokulu,Aşağı Güzelyurt İlk ve Ortaokulu,Hasançelebi İlk ve

Ortaokuluna 177 gün 293 öğrencilik sıcak öğlen yemeği

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : Mimarsinan İlkokulu, Mehmet Emin Çakır Ortaokulu, Aşağı Güzelyurt İlk ve Ortaokulu,

Hasançelebi İlk ve Ortaokulu

c) Süresi : İşe başlama tarihi 19.09.2016, işin bitiş tarihi 09.06.2017

3İhalenin

a) Yapılacağı yer : Hükumet Caddesi Huzur Sokak No::6

b) Tarihi ve saati : 31.08.2016 10:

00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde

bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde

bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son

durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek

üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde,

ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest

muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın

korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 35 oranından az olmamak üzere, ihale

konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu veya özel sektörde yapılmış olan her türlü yemek hizmeti benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Hekimhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adresinden satın

alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden eimza

kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar : Hekimhan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü

posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler

için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir

Turgut Özal Mah.Hükümet Cad. No8 Hekimhan/MALATYA - 0422 713 30 99

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.